Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny České republiky

Projekt : Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny České republiky

 • Kód: DG16P02M034
 • Hlavní řešitelé: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice, v. v. i. (VÚKOZ), Národní památkový ústav (NPÚ)

  Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v lednici (ZF MENDELU), České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební (FSv ČVUT(

 • Doba řešení: 1. 3. 2016 - 31. 12. 2020

 • Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)

Cíle výzkumného projektu:

 • identifikovat, dokumentovat a prezentovat poznatky o hodnotách historické kulturní krajiny (HiKK) s památkovým potenciálem
 • rozvinout stávající systém ochrany HiKK vycházející z institutu památkových zón na základě podchycení typologických východisek napomáhajících k rozpoznání potenciálu ochrany na doposud nechráněných částech historické kulturní krajiny
 • posílit povědomí a ochranu hodnot HiKK, jako důležité součásti národní identity, kulturního dědictví a implementace mezinárodních úmluv.

pozvánka na výstavu k projektu:

Národní památkový ústav ve spolupráci se Základní školou Nové Hrady a Novohradským muzeem Vás zvou na výstavu Objevujeme krajinu společně s památkáři, která je přístupná zdarma ve výstavní síni na státním hradě Nové Hrady v období 2. června – 31. srpna 2020.

Prostřednictvím 10 výstavních panelů, komiksových obrazů a krátkých videí se mohou návštěvníci seznámit s edukačními programy, které se věnovaly poznání a ochraně historické kulturní krajiny a byly realizované v Nových Hradech a v Sázavě.

Výstava vznikla v rámci výzkumného projektu NAKI Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny České republiky, který se zabývá ochranou a prezentací hodnot historické kulturní krajiny. 

o výstavě:

 „Ve výstavě chceme návštěvníkovi přiblížit důležité pojmy související s historickou kulturní krajinou, a vysvětlit, proč se jí zabýváme. Snažíme se nastínit ochranu historické kulturní krajiny podle zákona a práci památkářů, kteří se na historickou kulturní krajinu specializují. Největší pozornost je věnována prezentaci historické kulturní krajiny formou edukačních programů, zejména prostřednictvím celoročního výchovně-vzdělávacího projektu Když krajina promluví, který proběhl ve spolupráci se Základní školou v Nových Hradech ve školním roce 2019/2020. Novohradští žáci poznávali pomocí osvědčených metod památkové edukace vybraná místa v historické kulturní krajině, tvořili komiksové obrazy jako reflexi projektových hodin, dotvářeli nový Obelisk a sestavili devatero obyčejných pravidel ochrany historické kulturní krajiny, které může dodržovat každý z nás“, uvedla Anna Svobodová, koordinátorka edukačních aktivit výzkumného projektu.

Výstavu je možné shlédnout ve výstavním sále státního hradu Nové Hrady, který je přístupný z nádvoří hradu v otevírací době památkového objektu, od 2. června do 31. srpna 2020. Pro návštěvníky je zde připraven doprovodný edukační program s vycházkou k novému Obelisku.

Úkoly směřující k vlastnímu přemýšlení o ochraně historické kulturní krajiny jsou zapsány v tištěném edukačním průvodci, který najdou návštěvníci na výstavě. Pro žáky 2. stupně základních škol je připraven badatelský úkol s vycházkou do krajiny, který si mohou stáhnout na internetových stránkách výzkumného projektu www.hikk-naki.cz. Na uvedeném odkazu jsou ke stažení kromě pracovních listů také projektová videa, online verze výstavy a veškeré výstupy projektu Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny České republiky (kód projektu DG16P02M034), financovaného z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje Národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstva kultury České republiky.

Devatero pravidel ochrany historické kulturní krajiny pro každého z nás:

 1. Svým chováním a vlastním příkladem podporujeme ochranu památek před úmyslným poškozením.
 2. Pokud bychom chtěli památku dobrovolně opravit, vždy se předtím poradíme s odpovědným dospělým (rodič, pedagog, vedoucí muzea, starosta apod.).
 3. Chráníme a respektujeme okolí památek (například cizí výzdobu). V historické kulturní krajině házíme odpadky pouze do koše, nebo si je s sebou odnášíme domů, protože chceme mít čisté kulturní prostředí. 
 4. Je hezčí, šetrnější a ohleduplnější, když ke svému cíli v historické kulturní krajině dojdeme pěšky.
 5. V historické kulturní krajině se snažíme chodit po starých cestách, protože to má mnohdy svůj smysl – můžeme obdivovat cit našich předků, kteří jej uplatňovali při kompozici krajiny.
 6. V historické kulturní krajině a na památkových objektech se chováme kultivovaně a podobně jako na návštěvě.
 7. Do cizích a uzavřených památkových objektů vstupujeme jen v doprovodu pověřené osoby.
 8. Na atraktivní památky chodíme spíše v době, kdy nejsou tolik navštěvované (na jaře a na podzim, ve všední dny). Pro výlet si můžeme vybrat i méně známá místa v historické kulturní krajině – i tam můžeme prožít příjemné chvíle a získat zajímavé poznání. 
 9. Poskytujeme informace o hodnotách naší historické kulturní krajiny a jedinečnosti památek ostatním – přátelům, rodičům a později i svým dětem.

zpětné vazby:

 • „Novohradští žáci, pedagogové Základní školy Nové Hrady i vedoucí Novohradského muzea spatřovali ve školním projektu několik přínosů. Žákům se nejvíce líbily exkurze do autentického prostředí památek a příhodných expozic. Zapojené vyučující hodnotily kladně především časté využití aktivizujících vyučujících metod, zejména projektové a badatelsky orientované učení, a také zajímavé téma učiva a mezipředmětové vztahy. Vedoucí Novohradského muzea ocenila zejména nové inspirace v prezentaci kulturního dědictví a možnost tvořivě se zapojovat do celoroční, pravidelné práce s větší skupinou novohradských školáků“, doplnila Anna Svobodová.
 • Seminář jsem velmi rád navštěvoval, byl pro mě velice poučný, mnoho jsem se dozvěděl o krajině, ve které vyrůstám a vážím si lidí, kteří usilují s velkým nasazením o zachování krajiny a památek pro další generace. Rád jsem seminář navštěvoval, moc se mi líbil a bavil mě. Doufám, že se zase brzy uvidíme“, shrnul žák 7. ročníku Základní školy Nové Hrady.  
 • "Na tomto projektu se mi nejvíce líbilo, jak jsme byli v Žofínském pralese, kde jsem mohla vidět člověkem nedotknutelnou přírodu. Dále se mi moc líbila prohlídka hrobky, kde jsem před tím nikdy nebyla. Dozvěděla jsem se plno zajímavých věcí, které jsem předtím nevěděla, i když kolem těch míst na Nových Hradech chodím skoro denně. Ráda chodím na jaře do parku a společně s kamarády někdy sbíráme odpadky, protože nechápu, jak to tam může někdo zahodit, když jsou tam koše! Někdy uklízíme i dětská hřiště. Celkově je v okolí našeho města moc hezky, plno památek a přírody. Ve městě se mi líbí také, ale tam si občas dojedu, tady je to lepší". Nela.

 • "Tyto hodiny projektu mi daly více znalostí o památkách, než jsem očekávala. Poznala jsem nové památky, o kterých jsem nic nevěděla. Výlety byly super. Moc se mi líbila exkurze do zdejší rybárny. Úžasný byl výlet do muzea v Rakousku. Jsem šťastná, že jsem tam byla. Jen mě mrzí, že se ostatní výlety zrušily. Ráda bych chodila i v příštím roce na semináře Poznej svůj region. Doufám, že se uvidíme i v příštím roce". Pavla.

kontakty:

 • Ing. Marek Ehrlich, specialista na krajinu, NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích, 725 586 074, ehrlich.marek@npu.cz
 • Bc. Anna Svobodová, koordinátorka edukačních aktivit, NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích, tel. 770171432, svobodova.anna2@npu.cz