Odborné vzdělávání pracovníků NPÚ jako nástroj pro zvýšení efektivnosti a péče o kulturní dědictví ČR

Projekt Národního památkového ústavu, který poprvé nabízí zaměstnancům ucelený program vzdělávání a vede tak ke zvýšení jejich odborných kompetencí.

 • Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0./0.0/15_025/0009399
 • dOba trvání Projektu:       1. 9. 2018 – 31. 5. 2023 (57 měsíců)
 • Stav: realizace projektu
 • operační program: Operační program Zaměstnanost 
 • prioritní osa: 4 – Efektivní veřejná správa
 • investiční priorita: 4.1 – Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy
 • specifický cíl: 4.1.1. Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže, 4.1.2. Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovednostní jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona
 • výzva č. 03_15_025 Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy 
 • celkové způsobilé výdaje projektu: 40 955 297,52 Kč (100 %), z toho 33 117 682,22 Kč (80,86 %) ze strukturálních fondů EU (ESF) a 7 837 615,30 Kč (19,14 %) Národní veřejné zdroje ze státního rozpočtu
 • příjemce: Národní památkový ústav, generální ředitelství se sídlem v Praze
 • Finanční podpora byla projektu přiznána rozhodnutím ministra kultury č. 12/2018 ze dne 5. 10. 2018.

cíle a obsah projektu

Hlavním cílem projektu je nabídnout zaměstnancům vzdělávání v odborné šíři a rozsahu, který doposud pro NPÚ nebyl realizován. Klíčovými aktivitami projektu budou vzdělávací moduly, tematicky a specializačně rozdělené na odbornou část zahrnující specifická témata, např. restaurování nebo správa sbírkových fondů a depositářů. Druhá část bude věnována osobnostnímu rozvoji pracovníků, např. krizová komunikace a předcházení konfliktům nebo prevence vyhoření.

Neméně významnou aktivitou se stanou semináře se zahraničními odborníky, které nabídnou ojedinělou příležitost zprostředkování odborné diskuse na evropské úrovni památkové péče. Související aktivitou, která povede k rozšíření odborných znalostí pracovníků, se stanou zahraniční odborné stáže. Cíle těchto studijních cest kladou důraz na příkladné obnovy kulturních památek ve vybraných zemích. Pamatováno je na možnost konfrontace provozu a prezentací objektů ve správě NPÚ a v zahraničí. Pomůckou pro studium bude e-learningová databáze, která v rámci projektu bude vytvářena a naplňována.

Nedílnou součástí projektu je průběžná evaluace sledující kvalitativní i kvantitativní výsledky projektu, zejména naplnění vzdělávacích potřeb pracovníků NPÚ. Výstupem budou evaluační zprávy a návazně pak vznik analytického materiálu, který umožní budoucí nastavení kariérního a atestačního řádu pro zaměstnance NPÚ. Tento dokument bude nástrojem, který podpoří a strukturuje celoživotní profesní vývoj našich pracovníků.

Kontaktní osoby:

 • Mgr. Kateřina Samojská, Ph.D., GnŘ NPÚ, vedoucí odboru edukace a dalšího vzdělávání, tel: +420 257 010 272, 778 716 567, samojska.katerina@npu.cz
 • Mgr. Vladimíra Lasotová, GnŘ NPÚ, odbor edukace a dalšího vzdělávání, tel.: +420 775 412 052, lasotova.vladimira@npu.cz
 • Mgr. Eva Makovcová, GnŘ NPÚ, odbor edukace a dalšího vzdělávání, tel.: +420 777 467 557, makovcova.eva@npu.cz

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Nepodléhá CC

Mgr. Kateřina Samojská, Ph.D.

 • vedoucí oddělení
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 257 010 272, 778 716 567
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Generální ředitelství NPÚ
Liliová 219/5, Praha 11000