Projekty

Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny České republiky

 • Kód: DG16P02M034
 • Hlavní řešitelé: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice, v. v. i. (VÚKOZ), Národní památkový ústav (NPÚ), Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v lednici (ZF MENDELU), České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební (FSv ČVUT)
 • Doba řešení: 1. 3. 2016 - 31. 12. 2020
 • Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)

Odborné vzdělávání pracovníků NPÚ jako nástroj pro zvýšení efektivnosti a péče o kulturní dědictví ČR

 • Doba trvání projektu: 1. 9. 2018 - 30. 6. 2023
 • Cíl projektu:

  • profesionalizace zaměstnanců NPÚ ve vybraných profesích

  • zvýšení znalostí a dovedností na základě nově vytvořených oborových vzdělávacích modulů

  • vyškolení minimálně 900 zaměstnanců v těchto modulech